Όροι Επισκευής & Εγγύησης


ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

► Μετά την παρέλευση 3 μηνών από την επισκευή και μετά από τις τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις επισκευής, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη.
► Σε περίπτωση που ο πελάτης κρίνει ασύμφορη την επισκευή του προϊόντος μετά τον έλεγχο (άρνηση επισκευής), θα υπάρχει ελάχιστη χρέωση 15€ για λειτουργικά έξοδα και κόστος διάγνωσης. Μετά την παρέλευση 3 μηνών από τις τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για περαιτέρω φύλαξη.
► Κατά την διαδικασία αποσυναρμολόγησης ενός υπολογιστή ο οποίος είχε υποστεί πτώση ή και από άλλη αιτία, υπάρχει η πιθανότητα να επέλθει οριστική βλάβη σε εξαρτήματα, πλαστικά ή και σε ηλεκτρονικές πλακέτες (π.χ. σπασμένα καπάκια από πτώση, σπασμένη πλακέτα από πτώση κα). Σε αυτές τις περιπτώσεις τις οποίες η επισκευή είναι αδύνατη ή ασύμφορη, ο πελάτης θα χρεώνετε με το ελάχιστο κόστος 15€ διάγνωσης & λειτουργικών εξόδων.
► Τηρείται σειρά προτεραιότητας για όλες τις συσκευές προς επισκευή.
► Η συσκευή επισκευάζεται για την αναγραφόμενη περιγραφή βλάβης.
► Συστήνεται να ελέγχονται λειτουργικά οι συσκευές κατά την παραλαβή τους.
► Πριν την παράδοση μιας μονάδας για επισκευή ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
► Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
► Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών.
► Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για παράνομο λογισμικό ή άλλο υλικό στα υπό έλεγχο προϊόντα.
► Στις περιπτώσεις που γίνεται αντικατάσταση υλικών (πχ. Οθόνες, τροφοδοτικά, μνήμες κτλ.), μπορείτε να μας ζητήσετε κατά την παράδοση της συσκευή σας σε εσάς να σας παραδώσουμε και τα παλιά ανταλλακτικά. Σε περίπτωση που δεν ζητηθεί από εσάς η παράδοσή τους, αυτά θα προωθούνται στους κατά τόπους χώρους ανακύκλωσης υλικών.
► Σε περιπτώσεις επισκευής μητρικής (motherboard), ο πελάτης γνωρίζει εξ' αρχής οτι παίρνει το ρίσκο, είτε να επισκευαστεί ο εξοπλισμός του σε πολύ οικονομικότερη τιμή απο το να αλλάξει πλακέτα, είτε να τον παραλάβει ανεπισκεύαστο ή μη λειτουργικό καθώς ενδέχεται να μην υπάρξει επιτυχία με αποτέλεσμα την καταστροφή της.
► Σε περιπτώσεις "μερικής" επισκευής μητρικής (motherboard) θα υπάρχει κατά περίπτωση ελάχιστη χρέωση 50% της τιμής καταλόγου για την δεδομένη βλάβη.
► Δίνεται 90 ημέρες εγγύηση για επισκευές hardware για την βλάβη που έγινε η επισκευή.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ βλάβες που προκλήθηκαν από κακό χειρισμό, εσφαλμένη χρήση, χτύπημα, λάθος σύνδεση, αυξομείωση τάσης δικτύου, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά, ακραία θερμοκρασία, υγρασία, καιρικά φαινόμενα(κεραυνό, πλημμύρα, έκθεση σε ήλιο)

► Το αυτοκόλλητο εγγύησης θα πρέπει να είναι άθικτο και αμετάβλητο στην συσκευή για να είναι έγκυρη η εγγύηση μας. Η εγγύηση μας δεν καλύπτει βλάβη από φυσική φθορά, όπως σπασμένη οθόνη από πτώση ή υγρό. Παρακάτω είναι οι όροι της εγγύησης μας για όλες τις υπηρεσίες επισκευών.
► Η εγγύηση επισκευής καλύπτει μόνο το μέρος ή τα μέρη που αντικαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν στην αρχική επισκευή. Εάν βρεθεί διαφορετικό σφάλμα στην συσκευή σας, θα σας ενημερώσουμε για το επιπλέον κόστος.
► Η εγγύηση δεν παρέχει το δικαίωμα καμίας άλλης αποζημίωσης πέρα από την αποκατάσταση της βλάβης.
► Ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει επιστροφή χρημάτων, μόνο για την εργασία, εάν και εφόσον ύστερα απο δύο επισκευές δικές μας, το αρχικό πρόβλημα για το οποιο ήρθε στην εταιρία μας επαναλαμβάνεται (μέχρι και 90 ημέρες απο την πρώτη επισκευή). Στην περίπτωση αυτή η εταιρία επιστρέφει το 80% του πληρωτέου ποσού που κατέβαλε ο πελάτης.

Όροι Εγγύησης Επισκευής

► Η εγγύηση επισκευής που παρέχεται από την εταιρία μας παύει αυτομάτως να ισχύει αν η βλάβη προέρχεται από λογισμικό. υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη, ακατάλληλη μεταφορά, συνδεδεμένες συσκευές, ελαττωματική τροφοδοσία, κακή συντήρηση, λάθη κατά την εγκατάσταση, εμφανή σημάδια παραβίασης, επέμβαση ξένου προς την εταιρία μας προσώπου ή αν αποκολληθούν ή τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας.
► Η εταιρία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον αγοραστή ή τρίτο, από την ελαττωματική λειτουργία της συσκευής ή τη χρήση της, έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητώς, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας ή της καταστροφής δεδομένων. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες σε αναλώσιμα και ευπαθή υλικά όπως δισκέτες, κεφαλές εκτυπωτών, μπαταρίες, μελανοταινίες, πλαστικά μέρη κλπ
► Η εταιρία μας έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει κατά την απόλυτη κρίση της τον τόπο και τον τρόπο επισκευής της συσκευής. Τυχόν εργασίες ελέγχου χρεώνονται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της εταιρίας. Με την αποκατάσταση της βλάβης δεν παρατείνεται ο αρχικός χρόνος εγγύησης. (90 ημέρες από την αρχική επισκευή της συσκευής) Επισκευή εκτός του χρόνου της παρούσης εγγύησης βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή.
► Σε καμιά περίπτωση δεν πιστώνονται επιστρεφόμενες συσκευές πλην της περιπτώσεως που αυτό γίνει με την σύμφωνη γνώμη της εταιρίας.
► Η μεταφορά της συσκευής προς και από επισκευή γίνεται από τον αγοραστή ο οποίος φέρει και την ευθύνη της μεταφοράς της. Εάν η μεταφορά γίνει κατόπιν επιθυμίας του από την εταιρία μας, αυτή γίνεται για λογαριασμό του και επιβαρύνεται με έξοδα μεταφοράς.
► Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης, η εταιρία απαλλάσσεται κάθε ευθύνης.